REGULAMIN SKLEPU SRF 

 

I. Postanowienia ogólne

Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym działającym pod adresem: www.stolicareggae.com.pl/sklep/. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Sprzedawcy – rozumie się przez to Stowarzyszenie Artis Actiones, Piłsudskiego 1, 46-200 Kluczbork, NIP: 751-175-03-55, KRS: 0000339709. Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.stolicareggae.com.pl/sklep/. Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Zamówieniu - należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnie z niniejszym regulaminem.

1. Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.
2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
4. Wszystkich Zamawiających w Sklepie obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  

II. Warunki dokonywania Zamówień

1.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów możliwe jest: a. po założeniu konta i wypełnieniu przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail i ustalenia przez Zamawiającego hasła), b. przez wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży, c. po zapoznaniu i akceptacji regulaminu Sklepu.
1.2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
1.3. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim.
1.4. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.
2.1. w wyniku złożenia Zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia. Zamawiający, aby potwierdzić Zamówienie, zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.
2.2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez zamawiającego drogą elektroniczną zwrotnej informacji zawierającej numer zamówienia.
3.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
c. składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.
3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia dużej ilości Towaru, lub Towaru o stosunkowo dużej wartości.
4.1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w przeciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia.
4.2. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.
5. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy telefonicznie na numer telefonu, podany na stronie Sklepu lub e-mail w zakładce kontaktowej.
6.1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.
6.2. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci numeru rezerwacji. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
6.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
7.1. w razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia.
7.2. w razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za Towar będzie zwracana przez Sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego , a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy. Realizacja takiego Zamówienia nastąpi dopiero po zarejestrowaniu przez system Sklepu na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty dopłaty.
8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostawy Towaru.

  

III. Zasady płatności

1. Dostępnymi w Sklepie formami płatności są:
a. przelew na konto Sprzedawcy
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, kurier).
3. Koszty dostarczenia Towaru są zależne od wartości Zamówienia i są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
IV. Dostawa na terenie Polski
1. Dostawa towaru realizowana jest przy pomocy współpracującej firmy kurierskiej lubdrogą elektorniczną
2.1. Zamawiający nie może dokonać zmiany terminu i miejsca realizacji Zamówienia podanych w formularzu Zamówienia.
2.2. w razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający.
3.1. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzić Dostawcy odbiór Zamówienia.
3.2. w razie stwierdzenia uszkodzenia, niekompletności lub niezgodności z Zamówieniem przesyłki, która została dostarczona przez kuriera, Zamawiający powinien odebrać przesyłkę i postępować w sposób określony w rozdziale VI, celem złożenia reklamacji, o której mowa w rozdziale VI poniżej.

  

V. Prawo odstąpienia od umowy

1.1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. Zamawiający przesyła wówczas na adres Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem. Zwracany Towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszt odesłania Towaru przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.
1.2. w przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1.1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca zwróci Zamawiającemu cenę sprzedaży w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania Towaru.
2. w przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszeń, w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia oryginalnego opakowania, w szczególności opakowania Towaru, oświadczenie o odstąpieniu zostanie uznane za bezskuteczne, a Towar nie podlega zwrotowi.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1.1 ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

  

VI. Reklamacja towaru

1. w Sklepie dostępne są następujące formy składania reklamacji Towarów i tryby ich rozpatrywania: - w razie dostarczenia Zamówienia przez kuriera - w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Zamawiający w celu złożenia reklamacji powinien skontaktować się ze Sklepem w sposób określony w rozdziale II pkt. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. o sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się w terminie 14 dni do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną
2. Dostarczenie Towaru nie zamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

VII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.
2. z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania witryny Sklepu przez Zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. w szczególności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Zamawiającego.
3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu Dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę lub inny podmiot, któremu Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem realizacji Zamówienia, ale nie wyrażenie zgody pozbawia Zamawiającego możliwości otrzymywania jakichkolwiek informacji o artykułach oferowanych przez Sprzedawcę, powiadomień o ofertach, informacji o wydarzeniach w Sklepie oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

IX. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).
2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.